Wisseling secretaris BVS

Met als directe aanleiding de aanloop naar, en procedure van, de penningmeester verkiezing heeft de zittende secretaris Frank Kuijper zijn functie neergelegd. Een uitgebreidere uitleg is aan de leden verstrekt via de eerder genoemde bestuursbrief. Mede kandidaat voor de penningmeester verkiezing Martin Keuris is bereid gevonden om de functie te vervullen tot de reguliere herverkiezing op de Algemene Leden Vergadering van 2017.

Uitslag penningmeester verkiezing

Vanwege de vakantie is het bijwerken van de site wat vertraagd, hierdoor wordt de uitslag van de penningmeester verkiezing pas nu gepubliceerd. De aanloop naar de verkiezing verliep alles behalve vlekkeloos en de leden zijn via een bestuursbrief geïnformeerd over hetgeen zich heeft voorgedaan. Begin augustus neemt Toos Perdaems de taken over van de zittende penningmeester Tamara Vroon.

Stemronde Penningmeester funktie op 12 juli

Na een tumultueuze aanloop naar de Algemene Leden Vergadering met de aanmelding van 2 kandidaten en de her-verkiesbare penningmeester is er besloten om de schriftelijke stemming uit te stellen tot dinsdag 12 juli om 21:00 uur in de sporthal. Er wordt met stembiljetten gewerkt en er kan ook per volmacht gestemd worden. Dit geeft tijd om alle kandidaten beter bekend te maken bij de leden omdat ze op de speelavond niet allemaal even zichtbaar zijn. Het zijn Tamara Vroon (de huidige penningmeester), Martin Keuris en Toos Perdaems.
De senior leden en de Verzorgers van de jeugdleden krijgen een mailing toegestuurd vanuit het bestuur met de presentatie van de kandidaten en de regels voor de stemming.

Verkiezingen Algemene Ledenvergadering 5 Juli

De komende ledenvergadering krijgt een uniek tintje door het feit dat er meerdere kandidaten zich hebben opgegeven voor de Penningmeester functie. Naast Tamara Vroon die herkiesbaar is hebben zich afgelopen weekend Toos Perdaems en Martin Keuris aangemeld. Voor de functie van de Jeugd commissie is Patrick Oerlemans herkiesbaar en zijn er (nog) geen verdere gegadigden. Er zal dus a.s. dinsdag een schriftelijke stemming plaatsvinden voor de penningmeester functie door de aanwezige leden. Stemgerechtigd zijn de seniorleden en de ouders van de jeugdleden in deze. We stellen het erg op prijs als de komende jaarvergadering een grote opkomst kan genieten als blijk van betrokkenheid met het reilen en zeilen van onze vereniging. Bekijk de Agenda en lees het verslag van de vorige Ledenvergadering als voorbereiding. De verder bescheiden van de vergadering, zoals de financiële rapportage en de jaarverslagen van de commissies worden op de vergadering uitgereikt.
Aanvang vergadering 5 juli is om 20.00 uur en de lokatie is zaal 5a in het Cromwiel.